Prieš COVID-19 pandemiją kultūros ir kūrybos sektoriai (KKS) sudarė apie 3,5% visų ES pagamintų produktų ir paslaugų ir juose dirbo 3% Europos darbo jėgos.

Tačiau šiuo metu KKS yra vienas iš labiausiai nukentėjusių sektorių. Preliminariais Eurostato duomenimis, COVID-19 krizė gali paveikti apie 7,3 mln. darbo vietų kultūros ir kūrybos sektoriuose visoje ES.

Krizė yra išbandymas, kuris padeda atskleisti ES piliečių gebėjimą mąstyti ir veikti netradiciškais bei novatoriškais būdais, reaguojant į šias precedento neturinčias aplinkybes. Būtent todėl reikia skatinti Europos sąmoningumą dėl inovatyvių sprendimų, kurių buvo imtasi kultūros ir kūrybos sektoriuose COVID-19 pandemijos metu, taip pat – įgalinti ir mokyti žmones tapti sėkmingais KKS novatoriais. Tai yra pagrindinis projekto tikslas.

Projekto partnerių tikslas – orientuotis į penkių svarbių kompetencijų, reikalingų norint ugdyti besimokančiųjų gebėjimą novatoriškai mąstyti ir veikti kultūros ir kūrybos sektoriuose, tobulinimą. Iš penkių minimų kompetencijų, trys kompetencijos yra pagrindinės ir dvi – specifinės. Remiantis Europos bendrųjų gebėjimų orientaciniais metmenimis, pagrindinės kompetencijos yra šios:

 • kultūrinis sąmoningumas ir raiška
 • verslumas
 • skaitmeniniai įgūdžiai

Specifinės kompetencijos yra šios:

 

 • pagrindinių novatoriškų komponentų kultūros ir kūrybos sektoriuose išmanymas
 • mano inovatyvių idėjų įgyvendinimas kultūros ir kūrybos sektoriuose

Projekto metu buvo sukurta apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“, kurios tikslas – didinti besimokančiųjų supratimą apie inovatyvius sprendimus KKS sektoriuose COVID-19 pandemijos metu, gilinti žinias apie penkias kompetencijas ir su jomis susijusius įgūdžius bei įgalinti besimokančiuosius tapti sėkmingais KKS novatoriais ir padėti jiems integruotis į visuomenę įsidarbinant, dirbant savarankiškai arba tampant savanoriais kultūros ir kūrybos sektoriuose. Taigi, tokiu būdu projektas prisideda prie kultūros ir kūrybos sektorių atsparumo atkūrimo.

Projekto tikslinės grupės

Projekto tikslai ir uždaviniai

Intelektiniai produktai

 • suaugę besimokantieji, norintys ugdyti novatoriškumo jausmą, kad galėtų įsidarbinti, dirbti savarankiškai arba tapti savanoriais KKS
 • suaugusiųjų švietėjai, galintys sėkmingai vadovauti apverstajai studijai „Sėkmingas novatorius“
 • sukurti ir suteikti prieigą prie kvalifikacijos kėlimo būdų apverstojoje studijoje „Sėkmingas novatorius“, kurios tikslas – skatinti besimokančiųjų įgūdžių ir kompetencijų, stiprinančių kūrybiškumą ir inovacijas kultūros ir kūrybos sektoriuje, gerinimą;
 • suteikti suaugusiems besimokantiesiems inovatyvių sprendimų rinkinį, skirtą lengvesniam naujų galimybių atskleidimui kritiniame COVID-19 pandemijos kontekste, ir prisidėti prie kultūros ir kūrybos sektorių atsparumo didinimo;
 • sukurti vertinimo priemonę, kuri padėtų stebėti suaugusių besimokančiųjų pažangą siekiant tapti sėkmingais KKS inovacijų kūrėjais;
 • padėti suaugusiųjų švietėjams sėkmingai organizuoti apverstąją studiją „Sėkmingas novatorius“.

Siekiant įgyvendinti apibrėžtus tikslus, projekto metu bus sukurti keturi intelektiniai produktai:

Intelektiniai produktai, skirti suaugusiems besimokantiesiems:

 • inovatyvių sprendimų kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS) COVID-19 pandemijos metu rinkinys;
 • apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“;
 • vertinimo priemonė, skirta novatoriaus kultūros ir kūrybos sektoriuose kompetencijoms pripažinti.

Intelektiniai produktai, skirti suaugusiųjų švietėjams:

 • priemonių rinkinys „Šiuolaikinė apverstoji studija „Sėkmingas novatorius KKS“, skirtas suaugusiųjų švietėjams.

Mokymo procesas apverstojoje studijoje „Sėkmingas novatorius“ yra paremtas atvirkštinio mokymo bei apverstosios studijos mokymosi metodika, kuri yra pritaikyta atsižvelgiant į pandemijos situaciją. Šio mokymo proceso metu yra naudojami NAIK (Nano atvirieji internetiniai kursai) kursai, kurie suteikia galimybę organizuoti savarankišką mokymąsi internetu, naudojant apverstosios studijos metodiką. Vis dėlto, norint ugdyti novatoriškumo jausmą, būtina organizuoti diskusijas ir refleksijas grupėse. Šių veiklų organizavimą užtikrina suaugusiųjų švietėjai, vedantys seminarus suaugusiems besimokantiesiems. Šie seminarai yra sukurti taip, kad juos būtų galima organizuoti ir nuotolinio mokymosi aplinkoje, pavyzdžiui, „Zoom“ klasėse.

Tikimasi, kad šis naujas įgūdžių tobulinimo būdas turės teigiamą poveikį dalyvavimu grindžiamam požiūriui, t.y.  kad besimokantieji aktyviau dalyvaus mokymuose apie naujoves kultūros ir kūrybos sektoriuose. Taigi, projektas padeda siekti tikslo – siekti, kad Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvautų 15% besimokančiųjų, kaip yra apibrėžta Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje.

Tikimasi, jog pavyks pasiekti tokį poveikį besimokančiųjų kompetencijų ir įgūdžių tobulinimo, siekiant tapti sėkmingais KKS novatoriais, srityje: baigę mokymo kursą, 85% besimokančiųjų bus patobulinę savo kompetencijas ne mažiau kaip 40%, o šio poveikio matą užtikrins vertinimo priemonė. Mažiausiai 60% besimokančiųjų parodys, kad geba imtis novatoriškų veiksmų KKS ir tai padarys naudodami minčių žemėlapį „Ką man reiškia naujovės kultūros ir kūrybos sektoriuose.“ Taigi, siekiama skatinti suaugusius besimokančiuosius imtis veiksmų kultūros ir meno srityse, pradedant savo veiklą KKS įvairiais būdais: įsidarbinant, kuriant savo verslą arba tampant savanoriais su KKS susijusiose organizacijose. Tokiu būdu siekiama prisidėti prie geresnės šios tikslinės grupės integracijos į darbo rinką ir visuomenę bei įgyvendinti „ET 2020“ standartą – padidinti užimtumo lygį 75%.