Ο Πολιτιστικός και Δημιουργικός Τομέας (ΠΔΤ), πριν την πανδημία, αντιπροσώπευε περίπου το 3.5% όλων των παραγόμενων προϊόντων εντός της Ε.Ε. και απασχολούσε 3% επί του συνόλου της ευρωπαϊκής εργατικής δύναμης. Ωστόσο, ο ΠΔΤ είναι ένας από τους πιο βίαια χτυπημένους τομείς κατά την τρέχουσα περίοδο. Σύμφωνα με τις προσωρινές εκτιμήσεις της Eurostat, η κρίση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει 7.300.000 θέσεις εργασίας στον πολιτισμό και στην καλλιτεχνική δημιουργία στην Ε.Ε. Η κρίση δοκιμάζει την ικανότητα των πολιτών της Ε.Ε. να σκεφτούν και να δράσουν με αντισυμβατικούς και καινοτόμους τρόπους ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη να εμπνευστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με καινοτόμες λύσεις που εφαρμόστηκαν εν μέσω της πανδημικής κρίσης στον ΠΔΤ καθώς και να ενισχυθούν και να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι του τομέα προκειμένου να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις με επιτυχημένο τρόπο, όποια και αν είναι η δραστηριότητά τους. Η κοινοπραξία του έργου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη πέντε βασικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες προκειμένου ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να σκεφτεί και να δράσει καινοτόμα στα πλαίσια του ΠΔΤ: τρεις βασικές και δύο πιο συγκεκριμένες. Οι βασικές δεξιότητες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων είναι οι εξής:

 • Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση 
 • Επιχειρηματικότητα 
 • Ψηφιακές δεξιότητες 

Οι δύο πιο συγκεκριμένες αφορούν: 

 • Στην κατανόηση των βασικών στοιχείων της καινοτομίας στα πλαίσια του ΠΔΤ 
 • Στην υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών εντός του ΠΔΤ 

Στους σκοπούς του έργου είναι η δημιουργία του λεγόμενου Αντεστραμμένου Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» το οποίο στοχεύει να αυξήσει τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων σχετικά με καινοτόμες λύσεις εντός του ΠΔΤ, εν μέσω της πανδημικής κρίσης, η βάθυνση της εξοικείωσης με πέντε βασικές και συναφείς μεταξύ τους δεξιότητες και, τέλος, η ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων ώστε να γίνουν επιτυχημένοι καινοτόμοι στα πλαίσια του ΠΔΤ και στην καλύτερη ένταξή τους στην οικεία αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτοί, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως εθελοντές. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συμβάλει στην ανάπτυξη της επανόδου του ΠΔΤ και την ανάκαμψη από την κρίση. 

Ομάδες στόχοι του έργου

Στόχοι

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ενήλικες εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας με σκοπό να εργαστούν στον ΠΔΤ

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων που θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του Αντεστραμμένου Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» 

 • να προσφερθεί η ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω του Αντεστραμμένου Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων σε ό,τι αφορά την δημιουργικότητα και την καινοτομία στα πλαίσια του ΠΔΤ

 • να εξοπλιστούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων με ένα σύνολο καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια του ΠΔΤ, εν μέσω της πανδημικής κρίσης.

 • να ανακαλυφθούν ευκαιρίες οι οποίες στα πλαίσια μιας δομημένης μεθόδου θα μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάκαμψη του ΠΔΤ

 • να αναπτυχθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης που θα παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευόμενων στην πορεία τους να καταστούν επιτυχημένοι καινοτόμοι στα πλαίσια του ΠΔΤ

 • να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων ως προς την αποτελεσματική χρήση του Αντεστραμμένου Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» 

Αποσκοπώντας στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, τα αναμενόμενα αποτελέσματα διαρθρώνονται σε 4 ομάδες:
Σχετικά με τους εκπαιδευόμενους:

 • Σύνολο καινοτόμων λύσεων στα πλαίσια του ΠΔΤ, εν μέσω της πανδημικής κρίσης. 
 • Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» 
 • Εργαλείο αξιολόγησης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων καινοτομίας στα πλαίσια του ΠΔΤ 

Σχετικά με τους εκπαιδευτές ενηλίκων:

 • Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ενηλίκων ‘’Σύγχρονο Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» στον ΠΔΤ’’

Η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σχετικά με το Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» βασίζεται στην ανεστραμμένη κατάρτιση και στην αντεστραμμένη μάθηση, μέθοδοι που προσαρμόστηκαν στις συνθήκες της πανδημικής κρίσης. Αξιοποιεί τα NOOCs (Nano Open Online Courses) που επιτρέπουν σε κάθε χρήστη την οργάνωση ενοτήτων αυτο-εκπαίδευσης μέσω μιας μεθοδολογίας «αντεστραμμένης» αίθουσας. Βεβαίως, για τους σκοπούς δημιουργίας του πνεύματος καινοτομίας, δεν λείπουν και συζητήσεις και αναστοχασμοί σε ομάδες. Αυτή η μεθοδολογία που περιλαμβάνει σενάρια τα οποία μπορούν να εκτυλιχθούν σε online περιβάλλοντα όπως συναντήσεις μέσω ZOOM, ακολουθείται σε εργαστήρια που συντονίζονται από εκπαιδευτές ενηλίκων. 

O θετικός αντίκτυπος αυτής της μεθόδου ανάπτυξης δεξιοτήτων αναμένεται να αποτυπωθεί μέσω της συμμετοχικής προσέγγισης και ιδιαίτερα μέσω της αυξανόμενης συμμετοχής των εκπαιδευομένων στις καταρτίσεις σχετικά με την καινοτομία στον ΠΔΤ. Έτσι, το έργο συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για 15% διά βίου εκπαιδευόμενων, όπως αυτός έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων. 

Ο αντίκτυπος αυτός αναμένεται να αποτυπωθεί σε σχέση με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων καινοτομίας στα πλαίσια του ΠΔΤ. Συγκεκριμένα: 

 • 85% των εκπαιδευόμενων να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους τουλάχιστον κατά 40% μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (η αξιολόγηση διασφαλίζεται μέσα από το σχετικό εργαλείο αξιολόγησης) 
 • Τουλάχιστον 60% των εκπαιδευόμενων να επιδείξουν ικανότητα εκκίνησης καινοτόμων δράσεων στον ΤΔΠ και να εκφράσουν αυτή την πρόθεσή τους μέσω της χρήσης του εργαλείου χαρτογράφησης «Τι σημαίνει καινοτομία στον ΠΔΤ για μένα;». Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος στην ανάληψη δράσεων για την ένταξη στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσα από τη δημιουργικότητα και τις τέχνες και την δραστηριοποίηση εντός του ΠΔΤ με διαφοροποιημένους τρόπους: εύρεση εργασίας, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, εθελοντισμός στα πλαίσια του ΠΔΤ. Αυτό το πλαίσιο δράσης συμβάλλει στην πορεία των ομάδων-στόχων προς μία καλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία καθώς και στην επίτευξη της στοχοθεσίας του ‘’Education & Training 2020’’ της Ε.Ε., ειδικά σε ό,τι αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχολησιμότητας στο 75%.