O1. Набор от иновативни решения сферата на културата и креативността по време на COVID-19

Обучителен модел „Как да използваме набора от добри практики“ в процеса на обучение за развиване на чувството за иновативност“ [EN]
„Онлайн колекция с добри практики“ на базата на разказване на истории [BG]
Онлайн каталог на съществуващите в ЕС добри практики за иновативни решения в областта на културата и творчеството [BG]

O2. Обърнато студио „Успешен иноватор“

Учебна програма „Успешен новатор в областта на културата и творчеството“ [BG]
Онлайн обучително ръководство „Обърнато студио със семинари“ [BG]
Платформа за електронно обучение Обърнато студио „Успешен иноватор“ [BG]
съдържаща 5 сесии за самостоятелно учене (за достъп до платформата за електронно обучение е необходима регистрация):

  • Иновативни решения в областта на културата и творчеството по време на Covid-19
  • Значение на културната осведоменост и изразяване
  • Възможности за цифровизация на областта на културата и творчеството
  • Как да реализирам ефективно бизнеса си в областта на културата и творчеството
  • Как да реализирам идеите си за иновации като самостоятелно заето лице, служител или доброволец

O3. Инструмент за оценка за признаване на компетенциите в областта на културата и творчеството

Стратегия за оценка [EN]
Матрица на компетенциите и уменията [BG]
Тестове за самооценка със затворени въпроси – част от платформата за електронно обучение Обърнато студио „Успешен иноватор“ (изисква се регистрация)
Инструкции за визуална презентация на обучаемия „Моята идея за иновации в областта на културата и творчеството“ – част от платформата за електронно обучение Обърнато студио „Успешен иноватор“ (изисква се регистрация)

O4. Онлайн наръчник за възрастни обучители „Модерно обърнато студио „Успешен иноватор в сферата на творчеството и културата”

Как да ръководим съвременното обърнато студио „Успешен иноватор в КТС“ с помощта на NOOC [BG]
Сценарии за обучение за фасилитирани семинари за обучаеми „Превръщане на иновациите в КТС в реалност“ [BG]
Методология и план за обучение за курса за обучение „Успешен иноватор в КТС“ [BG]
Как да използваме стратегията за оценяване с електронен тест и визуално представяне на обучаемите „Моята идея за иновации в КТС“ [BG]

Обобщение на националните семинари за обучители на възрастни за разпространение на резултатите от O1, O2, IO3 и O4 [EN]

Финална конференция в Литва [EN]

Препоръки за създателите на политики и преподавателите на възрастни [BG]

Брошура на проекта [BG]