Преди пандемията от COVID-19 културните и творчески сектори (КТС) представляват около 3,5% от всички продукти и услуги, произведени в ЕС, осигурявайки прехрана на близо 3% от европейската работна сила. Въпреки това, понастоящем именно културните и творчески сектори са сред най-силно засегнатите от пандемията. Според Евростат кризата с COVID-19 може да засегне около 7,3 милиона работни места в културата и творчеството в целия ЕС. Кризата тества способността на гражданите на ЕС да мислят и да действат по нетрадиционни и иновативни начини да отговорят на тези безпрецедентни обстоятелства. Проект NOVA има за цел да отговори на нуждите за стимулиране на европейската информираност за иновативни решения, предприети по време на COVID-19 в сферата на творчеството и културата, както и да насърчи и обучи хората да бъдат успешни иноватори в тези области. Партньорството по проекта се концентрира върху развитието на пет важни компетентности, необходими за развиване на капацитета на обучаемите да мислят и действат иновативно в областта на творчеството и културата: три основни и две специфични. Основните компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключови компетентности са:
 • осъзнаване и изразяване на културата,
 • предприемачество,
 • дигитални умения.

Специфични компетенции:

 • разбиране на основните компоненти на иновациите в областта на културните и творчески сектори,
 • реализиране на вашите иновативни идеи в областта на културните и творчески сектори.

Проектът разработва обърнатото студио „Успешен иноватор“, за да повиши осведомеността на обучаемите за иновативните решения в културните и творчески сектори по време на COVID-19, да задълбочи познанията за петте компетентности и свързаните с тях умения, и накрая, да даде възможност на обучаемите да станат успешни иноватори и да се интегрират в обществото, като бъдат наети на работа, самостоятелно заети или се ангажират в доброволчески дейности. По този начин проектът допринася за възстановяването на устойчивостта на културния и творческия сектор.

Целеви групи

Цели

Интелектуални продукти

 • Възрастни обучаеми, желаещи да развият чувството си за иновативност, за да получат работа, да станат самостоятелно заети или доброволци в сферата на изкуството и културата;
 • Педагози, работещи с възрастни, които могат да управляват успешно обърнатото студио „Успешен иноватор”.
 • да се създадат и осигурят начини за повишаване на квалификацията под формата на т.нар. „обърната класна стая“ (в случая „обърнато студио“) за подобряване на развитието на умения и компетенции, които засилват креативността и иновациите;
 • да се създаде набор от иновативни решения, свързани с развитието на изкуството и културата по време на COVID-19;
 • да се разкрият различни възможности пред обучаемите, които могат да допринесат за устойчивостта на културните и творческите сектори;
 • да се разработят методи за оценка за проследяване на напредъка на възрастните обучаеми, които искат да станат успешни в сферата на изкуството и културата;
 • да се подкрепят обучителите на възрастни в ефективно управление на обърнатото студио „Успешен иноватор“.

За да се постигнат определените цели, ще бъдат създадени четири интелектуални продукта:

За възрастни обучаеми:

 • Набор от иновативни решения сферата на културата и креативността (СКК) по време на COVID-19
 • Обърнато учебно студио „Успешен иноватор”
 • Инструмент за оценка за признаване на компетенциите в областта на СКК

За обучители на възрастни:

 • Онлайн наръчник за възрастни обучители „Модерно обърнато студио „Успешен иноватор в сферата на творчеството и културата”.

 Методологията на процеса на обучение в обърнатото студио „Успешен иноватор“ се основава на обърнатото учене, адаптирано към ситуацията с пандемията. Тя използва NOOC (Нано отворени онлайн курсове) и позволява да се организира онлайн самообучение по методологията на обърнатата класна стая. Въпреки това, за да се развие чувството за иновативност, са необходими дискусии и размисли върху наученото. Това се осигурява чрез семинари, подпомагани от преподаватели за възрастни, сценариите за които се разработват с възможност за прилагането им в онлайн среда, като например в ZOOM класни стаи.

Очаква се положителното въздействие на този нов начин за повишаване на квалификацията да се отрази на подхода на учене чрез увеличаване на участието на учащите в обучението по иновации в областта на културата и творчеството. По този начин проектът допринася за постигането на референтната стойност от 15 % участие на обучаеми в ученето през целия живот, както е определено в Европейската програма за учене на възрастни.

Очаква се въздействие върху развитието на компетенциите и уменията на иноваторите в областта на културата и творчеството: 85% от обучаемите повишават своите компетенции с поне 40% след приключване на курса на обучение, като измерването на това въздействие се осигурява от инструмента за оценка. Най-малко 60% от обучаемите показват способността си да започнат иновационни действия в областта на културата и творчеството и я изразяват с помощта на мисловна карта „Какво означава за мен иновацията в областта на културата и творчеството „. По този начин въздействието се изразява в предприемане на действия за приобщаване към обществото чрез творчество и изкуство, като те започват различни дейности: намират работа, създават собствен бизнес или стават доброволци. Това допринася за по-доброто интегриране на тази целева група на пазара на труда и в обществото и за постигането на целта на ET 2020 за увеличаване на равнището на заетост със 75 %.